Martin Kippenberger - Burlington meets Burberries II, 1996 Aquatinta, Radierung Gestempelt vom Nachlass Martin Kippenberger (Estate) Motiv: 39,5 x 29,5 cm Papier: 57 x 44 cm Auflage von 24 + 6 AP

Martin Kippenberger –
Burlington meets Burberries II, 1996
Aquatinta, Radierung
Gestempelt vom Nachlass Martin Kippenberger (Estate)
Motiv: 39,5 x 29,5 cm
Papier: 57 x 44 cm
Auflage von 24 + 6 AP