He Douling: Rear Window No 2, 1996

He Douling: Rear Window No 2, 1996